Zásady ochrany osobných údajov webovej stránky www.stalkoncept.sk

 1. Všeobecné informácie

Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov poskytnutých oužívateľmi v súvislosti s ich využívaním služieb EUROSTAL Justyna Czaja, Radosław Czaja Spółka Cywilna prostredníctvom Webovej stránky.

 1. Správcom osobných údajov obsiahnutých na webovej stránke je

EUROSTAL Justyna Czaja, Radosław Czaja Civil Partnership so sídlom Gruszów 212, 32-414 Gruszów, Poľsko NIP 6812096832 REGON 523990118

 1. V záujme bezpečnosti údajov, ktoré nám boli zverené, sme vypracovali interné postupy a odporúčania, aby sme zabránili sprístupneniu údajov neoprávneným osobám. Kontrolujeme ich plnenie a neustále kontrolujeme ich súlad s príslušnými právnymi aktmi – Zákonom o ochrane osobných údajov, Zákonom o poskytovaní elektronických služieb, ako aj všetkými druhmi vykonávacích aktov a zákonov komunitárneho práva.
 2. Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu vyjadreného Používateľom a v prípadoch, keď zákon oprávňuje Správcu spracúvať osobné údaje na základe zákona alebo za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.
 3. Webová stránka plní funkcie získavania informácií o užívateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:
 4. a) prostredníctvom informácií zadaných dobrovoľne do formulárov
 5. b) zhromažďovaním „cookies“ [pozrite si zásady „cookies“].
 6. Webová stránka zhromažďuje informácie dobrovoľne poskytnuté používateľom.
 7. Údaje uvedené vo formulári sú spracovávané za účelom vyplývajúcim z funkcie konkrétneho formulára, napríklad za účelom spracovania informačného kontaktu alebo spracovania objednávky.
 8. Osobné údaje ponechané na webovej stránke nebudú predané ani sprístupnené tretím osobám, v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.
 9. Do údajov uvedených vo formulári môže nahliadať fyzická osoba, ktorá ho tam umiestnila. Táto osoba má tiež právo kedykoľvek upraviť a zastaviť spracúvanie svojich údajov.
 10. Vyhradzujeme si právo na zmenu zásad ochrany osobných údajov webovej stránky, ktorá môže byť ovplyvnená vývojom internetových technológií, prípadnými zmenami v zákone o ochrane osobných údajov a vývojom našej webovej stránky.

O prípadných zmenách vás budeme informovať viditeľným a zrozumiteľným spôsobom.

 1. Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Takéto webové stránky fungujú nezávisle od webovej stránky a nie sú žiadnym spôsobom kontrolované webovou stránkou. Tieto webové stránky môžu mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a predpisy, s ktorými vám odporúčame sa oboznámiť.

V prípade pochybností o niektorom z ustanovení týchto zásad ochrany osobných údajov sme Vám k dispozícii – naše údaje nájdete v záložke – KONTAKT

Zásady používania „cookies“ webovej stránky www.stalkoncept.sk

 1. „Cookies“ treba chápať ako IT dáta uložené v koncových zariadeniach používateľov, určené na používanie webových stránok. Ide najmä o textové súbory obsahujúce názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu ich uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.
 2. Webová stránka automaticky nezhromažďuje žiadne informácie, okrem informácií obsiahnutých v súboroch cookie.
 3. Súbory cookie sú určené na používanie webových stránok.

Prevádzkovateľ používa tieto súbory na:

 1. a) možnosť prihlásenia a udržiavania relácie používateľa na každej ďalšej stránke webu
 2. b) prispôsobenie obsahu webovej stránky individuálnym preferenciám užívateľa, predovšetkým tieto súbory rozpoznajú jeho zariadenie, aby sa webová stránka zobrazila v súlade s jeho preferenciami
 3. c) na vytváranie anonymných štatistík s vylúčením možnosti identifikácie užívateľa.
 4. Cookies používané partnermi prevádzkovateľa webových stránok, medzi ktoré patria najmä používatelia webových stránok, podliehajú ich vlastným zásadám ochrany osobných údajov.
 5. V záujme bezpečnosti údajov, ktoré nám boli zverené, sme vypracovali interné postupy a odporúčania, aby sme zabránili sprístupneniu údajov neoprávneným osobám. Kontrolujeme ich plnenie a neustále kontrolujeme ich súlad s príslušnými právnymi aktmi – Zákonom o ochrane osobných údajov, Zákonom o poskytovaní elektronických služieb, ako aj všetkými druhmi vykonávacích aktov a zákonmi Spoločenstva
 6. Softvér používaný na prehliadanie webových stránok štandardne umožňuje umiestňovanie súborov cookie na koncové zariadenie Používateľa. Tieto nastavenia môže Používateľ zmeniť tak, aby zablokoval automatickú manipuláciu s „cookies“ v nastaveniach webového prehliadača alebo informoval o každom ich odoslaní do zariadení používateľa.
 7. Používatelia webových stránok môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookie. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania s cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača), ako je Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari atď.
 8. Prevádzkovateľ Stránky informuje, že zmeny nastavení vo webovom prehliadači používateľa môžu brániť riadnemu fungovaniu Webových stránok.